۱۳۹۲ مرداد ۲۹, سه‌شنبه

میراث ایران

در این کتاب سیزده تن از دانشمندان و خاورشناسان انگلستان هر یک طی گفتاری گوشه‌ای از تاریخ، تمدن، هنر، زبان و ادبیات این سرزمین را شرح داده و خدمات شایان و پایدار مردم آن را ستوده‌اند.
در چهار فصل اول کتاب "میراث ایران" روابط ایران با دنیای قدیم و تاثیر هنر و فرهنگ و تمدن این کشور بر سرزمینهای یونان، روم، هند و ممالک عربی و سهم عظیمی که ایرانیان در ایجاد تمدن و فرهنگ بشر داشته‌اند توضیح داده‌ شده است.
هنر ایران در دوران اسلام، مذهب، زبان و ادبیات، قالی و باغهای ایران و رهبری و پیشگامی دانشمندان این سرزمین در ریاضیات، شیمی و طب موضوع فصول دیگر این کتاب است.دو فصل پایانی کتاب "میراث ایران" شرح عقاید و آرای مردم باختر درباره ایران و چگونگی آشنا شدن اروپاییان با ایران و ادبیات آن است.
کتاب میراث ایران دورنمای جامعی از گذشته پرشکوه مردم ایران است که با تمدن درخشان و کهن خود میراث گرانبهایی برای جهان به یادگار گذارده اند.در این کتاب سیزده تن از دانشمندان و خاور شناسان انگلستان هر یک طی گفتاری، گوشه ای از تاریخ و تمدن و هنر و زبان و ادبیات این سرزمین را باز نموده و خدمات شایان و پایدار مردم آن را ستوده اند. در چهار فصل اول کتاب روابط ایران با دنیای قدیم و تأثیر هنر و فرهنگ و تمدن ما در سرزمین های یونان و روم و هند و ممالک عربی و سهم عظیمی که ایرانیان در ایجاد تمدن و فرهنگ بشر داشته اند، شرح داده شده است. هنر ایران در دوران اسلام و مذهب، و زبان و ادبیات و قالی و باغ های ایرانی و رهبری و پیشگامی دانشمندان این سرزمین در ریاضیات و شیمی و طب موضوع فصول دیگر این کتاب است. دو فصل پایان کتاب شرح عقاید و آرای مردم باختر درباره ایران و چگونگی آشنا شدن اروپاییان با ایران و ادبیات آن است.
http://1.bp.blogspot.com/-fGBtD-hksUg/UTt8ZNIP-6I/AAAAAAAAD3A/cQ0nlvcemDY/s1600/down%DB%8Cload-ebook-icon.jpg

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...