۱۳۹۲ فروردین ۸, پنجشنبه

مصاحبه با شاه

کتاب مبسوط خانم مارگارت لاینگ یکی از آخرین ته ماندگان صف طویل مصاحبه گران خارجی با شاه است که شاه و خدم و حشم ا را در آخرین سالهای سلطنتش از نزدیک دیده و در احوالش دقیق شده و مصاحبه ای طولانی با شاه و البته در مواردی با همکاریهای حضور ذهنی اطرافیان او فرح ملکه ماد علم و دیگران تدوین کرده است...
http://1.bp.blogspot.com/-fGBtD-hksUg/UTt8ZNIP-6I/AAAAAAAAD3A/cQ0nlvcemDY/s1600/down%DB%8Cload-ebook-icon.jpg

۱ نظر:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...